Ve věci přiměřenosti postupů rakouských finančních orgánů vůči českým živnostníkům Komise stále nevydala jasné stanovisko

Místopředseda Evropského parlamentu se již podruhé obrátil na Evropskou komisi s žádostí, aby prověřila postup rakouské finanční policie. Na nepřiměřené sankce ze strany rakouských orgánů si v minulosti stěžovala řada českých živnostníků. Komise ve své druhé odpovědi však znovu konstatovala, že jelikož neskončilo posuzování souladu rakouského postupu s unijní legislativou, nemůže v této fázi zaujmout žádné stanovisko.

Pavel Telička v dopise mj. upozornil Komisi, že v předchozí žádosti z minulého roku se dotazoval na informace, kdy přesně lze očekávat výsledek zkoumání postupů rakouských úřadů vůči českým živnostníkům. Jak však znovu uvedla Komise ve své odpovědi, dosud tento orgán nedokončil posuzování rakouských vnitrostátních opatření, a proto nemůže v této fázi zaujmout žádné stanovisko.

Komise ve své odpovědi dále uvedla, že pokud jde o situaci živnostníků, orgány hostitelského členského státu mají podle práva EU pravomoc k posouzení, zda je živnostník, dočasně nasmlouvaný na práci přímo zadavatelem se sídlem v daném členském státě, pracovník nebo OSVČ. Podle Teličky jsou obdržené odpovědi nejen velmi obecné, ale taktéž neúplné. Telička se totiž ve své žádosti dotazoval i na skutečnost, zdali si je Komise plně vědoma, že živnostníci mezitím přicházejí o peníze i zakázky a situace má pro celou řadu z nich likvidační dopady.

Čeští řemeslníci a majitelé malých firem v minulosti upozornili na praxi rakouských orgánů, které jim i za drobná pochybení vyměřují milionové pokuty, jež jsou pro většinu z nich likvidační. Řada z nich se už v minulém roce obrátila na českou ambasádu ve Vídni s prosbou o pomoc. Na české straně postupně roste podezření, že výše postihů a četnost kontrol zahraničních řemeslníků vykazuje známky protekcionismu. To je pro Teličku nepřípustné. „Nemůžeme přece akceptovat, aby jeden stát vytvářel nepříznivé legislativní prostředí za účelem vypuzení zahraničních firmem a živnostníků ze země. Taková praxe jde přímo proti myšlence evropského jednotného trhu. V jistém smyslu tyto problémy pramení i z toho, že se nám stále nepodařilo volný trh rozšířit i o služby,“ řekl Telička a doplnil, že právě dokončení jednotného trhu bude jedna z výzev pro budoucí Parlament a Komisi.

Podle Teličky je však problematický i samotný postoj komisařů. „Na problém jsem orgán upozornil minulý rok na podzim. Do té doby nebyla Komise schopna dostatečně svůj postoj vysvětlit. Dostal jsem zatím vždy jen velmi obecné odpovědi,“ vysvětlil Telička a doplnil, že problémy, které se v této souvislosti objevily, jsou konkrétní a jasné.

Rakouské orgány totiž v boji proti zahraniční konkurenci často přikročí k tomu, že při kontrole živnostníky úředník označí za „zaměstnance“ firmy a následně mu udělí vysokou pokutu, protože nemá v pořádku všechny potřebné dokumenty. Stejné požadavky však nejsou uplatňovány vůči rakouským firmám. 

Sdílet