Náměty pro řešení migrační krize

Migrační krize a náměty k jejímu řešení

Současná migrační krize je svým charakterem a potenciálem bezprecedentní a její zvládnutí, mj. s cílem zabránit mimořádně negativnímu dopadu na EU se všemi důsledky, vyžaduje široké úsilí a nové přístupy a nástroje.

Mezinárodní společenství musí hrát mnohonásobně větší roli než nyní. Příčiny migrační vlny nejsou v Evropě a problém nelegální migrace se ve větší či menší míře objevuje v mnoha částech světa. Zásadní role OSN je proto nutností. Potřebným impulsem pro efektivní a systémové řešení může být například mezinárodní konference OSN, která by neprodleně přijala akční plán pro zvládnutí migrační krize.

Ke zvážení se zejména nabízí:

1) Identifikovat země, z nichž vinou konfliktů a nestability prchá nejvíce lidí a realizovat v nich operace OSN s cílem zajištění míru a stability.

2) Prověřit a s největší pravděpodobností také revidovat mezinárodní úmluvy a pravidla upravující problematiku uprchlíků - některé pocházející z poloviny minulého století. Současné standardy jsou při širokém rozsahu krize neudržitelné. Jak se ukazuje, jsou mj. snadno zneužitelné ekonomickými migranty, mnohdy na úkor skutečných humanitárních běženců.

Mezinárodní právo by mělo zejména umožnit:

- Vracet lodě s migranty ve Středomoří do míst, odkud vypluly.

- Účinněji potírat související organizovaný zločin. S ohledem na nefunkčnost orgánů některých dotčených zemí by se případně mohlo zvážit vytvoření specializované mezinárodní soudní instituce.

- Přesunout vyřizování žádostí o azyl na území států, odkud pocházejí uprchlíci, či států sousedících. V některých místech jižního a východního Středozemí zřídit uprchlické tábory pod ochranou OSN, kde by bylo postaráno o žadatele o azyl po dobu příslušného řízení (tento přístup vyžaduje podrobné rozpracování podle jeho parametrů - jaké země by se na něm podílely atp.).

- Nacházet pružná řešení, např. časově omezený azyl do stabilizace situace v zemi původu.

3) Vytvořit finanční fond OSN k řešení migrační krize, z něhož budou spolufinancovány příslušné aktivity.

4) Rozpracovat ta opatření navržená Evropskou komisí, u nichž se členské státy shodnou, že mohou přispět k řešení migračních krizí. Nad jejich rámec zvážit strategická opatření k vytvoření nezbytných a dostatečných vojenských kapacit pro operace ve Středozemním moři, případně a za existence odpovídajícího mandátu i na území států původu uprchlíků.

5) Čelit xenofobii - prohloubit veřejnou diskuzi o migraci, rozlišovat v ní mezi ekonomickou a humanitární dimenzí, ukazovat příběhy lidí, kteří ztratili domov a prchají před konfliktem či perzekucí.

Sdílet